DERBYSHIRE ENGLISH BOWLING FEDERATION

wp8a313667_0f.jpg

wp2a02f524_0f.jpg

wpfc88be27_0f.jpg

wp6165b4b0_0f.jpg

wpd8fcd6ff_0f.jpg

PRESIDENTS

 

The Hon. Marquis of Hartington   1928
The Hon. Marquis of Hartington   1929

Edwin C Barnes Esq. C.B.E.,      1930

R. Stoddard Esq. B.Sc.,          1931

R. Stoddard Esq. B.Sc.,          1932

R. Sharpe Esq.                   1933

J.W. Head Esq.                   1934

T.J. Large Esq.                  1935

R. Cliff Esq.                    1936

R. Stoddard Esq. B.Sc.,          1937

S. Sinkinson Esq. M.Sc.,         1938

S.E. Howse Esq.                  1940

S.E. Howse Esq.                  1941

T.H. Marriott Esq.               1942

T. Barker Esq.                   1943

W. Moore Esq.                    1944

J.B. Duro Esq.                   1945

C. Clark Esq.                    1946

F. Kirk Esq.                     1947

J.I. Blackbourne Esq.            1948

R. Stoddard Esq. B.Sc.,          1949

J.I. Blackbourne Esq.            1950

H. Crofts Esq.                   1951

R.A. Scott Esq.                  1952

G. Wharton Esq.                  1953

A.B. Inglis Esq.                 1954

A.B. Inglis Esq.                 1955

G. Wharton Esq.                  1956

H.S. Walker Esq.                 1957

L. Brown Esq.                    1958

H.S. Walker Esq.                 1959

G. Wharton Esq.                  1960

H.S. Walker Esq.                 1961

C.V. Jepson Esq.                 1962

T.T. Albrightson Esq.            1963

C.W. Jepson Esq.                 1964

T.T. Albrightson Esq.            1965

H.S. Walker Esq.                 1966

W.E. Hubball Esq.                1967

T.T. Albrightson Esq.            1968

W.E. Hubball Esq.                1969

T.T. Albrightson Esq.            1970

K. Rowley Esq.                   1971

T.T. Albrightson Esq.            1972

F. Newton Esq.                   1973

 

DERBYSHIRE COUNTY BOWLING ASSOCIATION E.B.F.

Formed as DERBYSHIRE COUNTY (FLAT GREEN) BOWLING ASSOCIATION

on 9th October 1928.

 

T.T. Albrightson Esq. 1974

K. Rowley Esq.        1975

T. Hollingworth Esq.  1976

K. Rowley Esq.        1977

T. Hollingworth Esq.  1978

J. Negus Esq.         1979

J. Negus Esq.         1980

G. Bingham Esq.       1981

B. Chester Esq.       1982

H. Presswood Esq.     1983

H. Presswood Esq.     1984

J.A. Carroll Esq .    1985

D. Marron Esq.        1986

I. Bradbury Esq.      1987

H. Presswood Esq./H. Bartlett Esq.  

                      1988                  

D. Marron Esq.        1989

D. Marron Esq.        1990

B. Chester Esq.       1991

G.R. Tomlinson Esq.   1992

K.M. Soundy Esq.      1993

K.M. Soundy Esq.      1994

G Buxton Esq.         1995

B. Bevans Esq.        1996

R. Cowell Esq.        1997

J.G. Pollard Esq.     1998

J. Cheetham Esq.      1999

J. Heppel Esq.        2000

W. Wilson Esq.        2001                                      

B. Bevans Esq.        2002

G.R. Tomlinson Esq.   2003

J. Heppel Esq.                   2004

H. Hill Esq.          2005

E. Chapman Es        2006

R. Sheldon Esq.       2007

R. Taylor Esq.        2008

C.Mactaggart Esq.     2009

J. Bown Esq.          2010

M. Montoya Esq.       2011

J. Heppel Esq.        2012
T. Harris Esq.        2013

M.Sankey Esq.         2014

K.M.Soundy Esq.       2015

F.Archer Esq.         2016

T.Harris Esq.         2017

C.Sims  Esq.          2018